SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Zeleni Hit d.o.o., Savlje 90A,  1000 Ljubljana

Davčna številka: 5769060000

Matična številka: 33606269

Srg. vpisa: 200611624

Register, Registrski organ: Okrožno sodišče Ljubljana

Datum vpisa v register: 19. 05. 1993

Zavezanec za DDV: DA

Telefonska številka: 040632504 (Kajetan)

E- poštni naslov: info@zdravadostava.si

O podjetju: Gospodarska družba Zeleni Hit se ukvarja s spletno prodajo sadja in zelenjave.

SPLOŠNI DEL

 •  1. Splošni pogoji poslovanja
  • 1.1.  Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) družbe Zeleni Hit (v nadaljevanju Družba) so sestavni del vseh pogodb med Družbo in kupci izdelkov (v nadaljevanju tudi: stranke), ki poslujejo z Družbo.
  • 1.2. Določila splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, predpogodbe, pravno-poslovne izjave in druge storitve, ki izhajajo iz poslovanja med Družbo in stranko.
  • 1.3. Predmetni splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).
  • 1.4.Predmetni splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine Družbe, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine, ter urejajo odnos med Družbo in stranko.
  • 1.5 Uporaba pojmov:
   • Stranka je fizična ali pravna oseba, ki je v pravno poslovnem razmerju z Družbo, ne glede na njeno pravno ali statusno obliko.
   • Potrošnik je vsaka stranka, ki je fizična oseba in pridobiva ali uporablja blago ali storitve Družbe za osebne namene oziroma za namene izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.
   • Ponudba je enoten izraz za ponudbo v raznovrstnih oblikah, predračun ali drugo obliko predloga za sklenitev pogodbe, ki ga Družba ponudi stranki.
   • Naročilnica je dokument, pisno, elektronsko ali drugačno obvestilo s katerim stranka sporoči svoje povpraševanje in/ali predračun in/ali sklenitev pogodbe.
   • Pogodba je sporazum v pisni obliki, ki je sklenjen med Družbo in stranko. Za sklenitev pogodbe se šteje tudi ponudba ali predračun, ki ga Družba pošlje stranki in ga stranka sprejme oziroma potrdi. Predmetni splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe.
   • Predmet pogodbe je lahko: blago, ki so lahko vsi izdelki iz prodajnega kataloga Družbe.
  • 1.6. Glede obveščanja stranke o dobavi, sklenitvi, odstopu ali spremembi pogodbe in vseh drugih informacij velja oddajna teorija. To pomeni, da se za dan obvestitve stranke šteje datum, ko Družba odpošlje obvestilo po komunikacijskem mediju.
  • 1.7. Vsa obvestila strankam, ki se nanašajo na dobavo predmeta pogodbe, sklenitev ali odstop od pogodbe ter druge informacije daje Družba preko elektronske pošte na naslov, ki ga je posredovala stranka. Družba obvešča tudi preko navadne pošte, telefona ali na drug način, za katerega se dogovori s stranko.
  • 1.8. Družba se zavezuje, da bo v vsakem trenutku na svoji spletni strani nudila sledeče informacije:
   • Podatke o identiteti podjetja (ime podjetja, sedež, matična in davčna številka, podatki o vpisu v register z navedbo registra in številko vpisa)
   • Kontaktne podatke (e- poštni naslov, telefonska številka)
   • Informacije o osnovnih lastnostih izdelkov in storitev (vključno z informacijami o po-nakupnih storitvah in jamstvih)
   • Informacije o dobavljivosti izdelkov
   • Dobavne pogoje (način, lokacija in datum dobave)
   • Nedvoumno navedene cene, vključno s podatki o dodatnih davčnih in transportnih stroških
   • Plačilne in dobavne metode
   • Obdobje veljavnosti ponudbe
   • Pogoje in roke za odstop od pogodbe
   • Seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake
   • Podatke o pritožbenem postopku
  • 1.9. Družba se zavezuje, da ne bo postavljala nobenih pogodbenih pogojev, ki bi bili nepošteni do potrošnika, v skladu z določbami ZVPot. Nepošteni pogodbeni pogoji so nični.
  • 1.10. Delovni čas Družbe je od 8:30 do 14:30.
 • 2. Uporaba splošnih pogojev poslovanja
  • 2.1. Predmetni splošni pogoji so prednostni, torej v celoti nadomestijo manjkajoča, drugačna in nasprotujoča pogodbena določila med Družbo in stranko.
  • 2.2. Predmetni splošni pogoji nadomestijo kakršnekoli splošne pogoje in druge dokumente stranke, razen če uporabo predmetnih splošnih pogojev Družba izrecno izključi v pisni obliki.
  • 2.3. Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del pogodb, sklenjenih med stranko in Družbo. S podpisom pogodbe ali z drugačnim vstopom v pogodbeno razmerje stranka v celoti soglaša z vsebino predmetnih splošnih pogojev. Stranka s tem izrecno priznava, da se za vsa medsebojna pravna razmerja uporabljajo izključno splošni pogoji Družbe. Če želi stranka poslovno sodelovati z Družbo in z njo nastopati v pogodbenih razmerjih, je dolžna sprejeti predmetne splošne pogoje v celoti in v obliki, v kakršni so. Stranka se odreče možnosti, da vpliva na vsebino, obliko in posamezna pogodbena določila splošnih pogojev.
  • 2.4. Predmetni splošni pogoji veljajo poleg splošnih zakonskih predpisov kot posamičen specialen akt.
  • 2.5. Predmetni splošni pogoji so dostopni na spletni povezavi: [URL povezava do splošnih pogojev poslovanja]. Seznanitev s splošnimi pogoji poslovanja je možna tudi na poslovnem naslovu Družbe.
  • 2.6. S podpisom pogodbe ali drugega pravnega akta se šteje, da je stranka v celoti seznanjena z vsebino predmetnih splošnih pogojev. Kot podpis pogodbe se šteje tudi oddaja veljavnega naročila v spletni trgovini Družbe.
  • 2.7. Predmetni splošni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil na njihov obstoj izrecno opozorjen pred sklenitvijo pogodbe, predračuna, predpogodbe ali ponudbe. Potrošnik mora poznati vse možnosti, da se s splošnimi pogoji seznani v celoti, na razumljiv in dostopen način.                  

 •  3. Spremembe splošnih pogojev poslovanja
  • 3.1. Družba se zavezuje, da bo vsaka sprememba splošnih pogojev poslovanja objavljena na spletni strani: [URL povezava do spletnega naslova spremembe] z datumom uveljavitve spremembe.
  • 3.2. Splošni pogoji so zavezujoči v tisti obliki in glede tiste vsebine, ki je bila strankama dostopna na dan sklenitve pogodbe.
  • 3.3 Ob morebitni spremembi splošnih pogojev postanejo spremembe za stranko zavezujoče z dnem, ko se z njimi seznani.
  • 3.4 Šteje se, da je stranka seznanjena s spremembami v trenutku objave spremembe na spletni strani [URL povezava do spletnega naslova spremembe] in ob potrditvi oddaje naročila. S tem se šteje, da stranka soglaša s spremembo splošnih pogojev.
  • 3.5. Stranka, ki ne soglaša s spremembo splošnih pogojev, je dolžna v 2 dneh po prejemu obvestila o spremembi podati Družbi pisno izjavo o nestrinjanju. Če stranka v navedenem roku ne sporoči svojega nesoglasja s spremenjenimi pogoji poslovanja, se šteje, da s spremembo v celoti soglaša.
  • 3.6. V kolikor stranka poda izjavo, da ne soglaša s spremenjenimi pogoji poslovanja, ima Družba pravico, da odstopi od pogodbe.
  • 3.7. Spremenjeni pogoji poslovanja so zavezujoči tudi za potrošnike, če je potrošnik na spremembo pristal s pisno izjavo, pogodbo ali aneksom. V nasprotnem primeru za potrošnike veljajo tisti splošni pogoji, ki so veljali v času sklenitve pogodbe.
  • 3.8. V primeru, da bi bila posamezna določba v pogodbi ali splošnih pogojih neveljavna ali neizvedljiva ali če bi nastala pravna praznina, to ne vpliva na ostala določila v pogodbi ali splošnih pogojih, pri čemer sta pogodbeni stranki soglasni, da se namesto neveljavne ali neizvedljive ali neobstoječe določbe uporablja določba, ki je najbližja namenu ali cilju pogodbe.
 • 4. Kolizija pravnih določb
  • 4.1. V primeru, da predmetni splošni pogoji nasprotujejo drugim splošnim pogojem Družbe, se uporabi tista določba, ki je specialnejša v konkretnem primeru.
  • 4.2. Družba in stranka lahko izključita uporabo posameznih določil predmetnih splošnih pogojev, če so ta določila neskladna z določili pogodbe ali s splošnim namenom pogodbe.
  • 4.3. V kolikor so predmetni splošni pogoji v nasprotju s predpisi o varstvu potrošnikov, se v tem delu uporabi relevantna potrošniška zakonodaja.

 • 5. Splošne določbe
  • 5.1. Stranka je dolžna obvestiti Družbo o vseh podatkih in dejstvih, ki so pomembni za vzpostavitev in nadaljevanje pravno poslovnega odnosa, pri čemer so zlasti pomembni podatki o spremembi prebivališča ali sedeža stranke, spremembi lastniške strukture stranke, spremembi pravnoorganizacijske oblike stranke, nastop stanja, ki kaže na insolventnost (plačilno nesposobnost) stranke, ne glede na to, ali so podani zakonski pogoji za uvedbo stečaja ali prisilne poravnave in drugi podatki, dogodki in stanja, ki lahko vplivajo na pravno poslovno razmerje med Družbo in stranko.
  • 5.2. Družba zbira nekatere osebne podatke strank. Vrste osebnih podatkov, namene njihove obdelave ter zakonske podlage za obdelavo ureja dokument Politika zasebnosti, ki je sestavni del splošnih pogojev poslovanja. Stranke se lahko seznanijo s Politiko zasebnosti na spletni strani Družbe [URL povezava do spletnega naslova].
  • 5.3. Družba se trudi zagotavljati ažurnost informacij in podatkov v okviru spletne trgovine. Pri oglaševalskih sporočilih in v opisih izdelkov v spletni trgovini Družbe lahko pride do manjših odstopanj glede dejanskih lastnosti izdelka, ki ne zavezujejo Družbe. Družbo pa zavezujejo vse navedbe glede lastnosti blaga, ki so vključene v konkretni ponudbi oziroma pogodbi.  
  • 5.4. Družba si pridružuje pravico do spremembe specifikacij ali informacij iz predhodne točke, brez predhodnega obvestila stranki, specifikacije in informacije pa so obvezujoče zgolj v primeru, če so določene v pogodbi.
  • 5.5 Družbo pri poslovanju s potrošniki zavezujejo navedbe v oglaševalskih sporočilih o cenah, lastnostih blaga in garancijskih pogojih. Cene v oglaševalskih sporočilih so označene v evrih in vključujejo DDV.
 • 6. Cene
  • 6.1. Cene, prikazane na spletnem naslovu Družbe se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
  • 6.2. Cene zavezujejo od trenutka, ko Družba pošlje stranki e-sporočilo glede potrditve naročila. 
  • 6.3. Pri poslovanju s potrošniki velja, da cene, ki so navedene v ceniku Družbe, vključujejo DDV.
  • 6.4. Družba bo stranki pred sklenitvijo pogodbe oziroma preden bo ponudba za stranko postala zavezujoča, podala končno ceno, v katero bo vključen DDV.
  • 6.5. Če končne cene zaradi narave blaga ali storitve ne bo mogoče izračunati vnaprej, bo Družba stranko seznanila z načinom izračuna končne cene.
  • 6.6. V primeru sklepanja pogodbe za nedoločen čas, bo končna cena, ki jo bo Družba podala stranki vsebovala skupne stroške za posamezno obračunsko obdobje.
  • 6.7. Cene so zavezujoče od trenutka, ko Družba pošlje stranki e-sporočilo glede potrditve naročila. V primeru, da je podatek o ceni napačen ali se med obdelavo naročila cene spremenijo, ima stranka pravico do odstopa od pogodbe.
  • 6.8. Pogodba med Družbo in stranko se po uspešni oddaji naročila in njeni potrditvi shrani elektronsko v obliki PDF dokumenta na spletni računovodski platformi. Stranki je pogodba dostopna na pisno zahtevo.
  • 6.9. V primeru dostave izdelkov je standardna embalaža vključena v ceno izdelka, dodatno transportno embalažo in stroške prevoza blaga pa Družba dodatno zaračuna po ceni, ki je določena v ceniku Družbe oziroma po ceni, glede katere se dogovorita Družba in stranka.
 • 7. Plačilne metode
  • 7.1 Družba omogoča plačilo za izdelke in storitve na sledeče načine:
   • Plačilo po UPN obrazcu na bančni račun Družbe
   • Plačilo preko aplikacije PayPal na bančni račun Družbe
   • Plačilo s plačilnimi (bančnimi oziroma kreditnimi) karticami (MasterCard, Visa, Visa Electron, BA Maestro)
  • 7.2. Varnost osebnih podatkov in plačil je v domeni ponudnikov plačilnih storitev. Za vse ostalo Družba uporablja primerna tehnična in organizacijska sredstva za zagotavljanje varnosti in tajnosti osebnih podatkov ter plačilnih informacij.
 • 8. Izstavljanje računov
  • 8.1. Družba pošlje stranki račun za naročeno blago ali storitev v obliki PDF dokumenta na e-poštni naslov, ki ga stranka navede ob registraciji na spletni strani Družbe.
  • 8.2. Dolžnost stranke je, da pred izvedbo naročila pregleda vse podatke in specifikacije naročila. Kasneje podani ugovori glede nepravilnosti izdanih računov niso upoštevni.
 • 9. Lastništvo
  • 9.1. Vsi zapisi, listine, tehnična dokumentacija in druga dokumentacija, povezana s predmetom pogodbe, so in ostanejo v lasti Družbe tudi po sklenitvi pogodbe, razen če je Družba izdala pisno dovoljenje za uporabo tega gradiva. V primeru, da Družba izda soglasje za uporabo te dokumentacije, se stranka zavezuje, da bo omenjeno dokumentacijo uporabljala izključno za dogovorjene namene; prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja brez pisnega soglasja Družbe. Stranka soglaša in je izrecno seznanjena, da omenjena dokumentacija predstavlja poslovno skrivnost Družbe.
  • 9.2. Če v pogodbi med Družbo in stranko ni dogovorjeno drugače, si Družba pridružuje lastninsko, avtorsko ter sorodne pravice na vseh dokumentih, ki so potrebni ali zagotovljeni v zvezi s sklenitvijo in/ali izvrševanjem pogodbe.
 • 10. Poslovna skrivnost
  • 10.1. Pogodbe, sklenjene med Družbo in stranko so poslovna skrivnost. Prav tako so poslovna skrivnost vsi podatki, ki jih Družba posreduje stranki pred sklenitvijo pogodbe, kot so različni priročniki, navodila, tabele, ceniki, poslovni ali finančni podatki itd. Stranka se zavezuje ohranjati poslovne skrivnosti Družbe ves čas trajanja pogodbenega razmerja.
  • 10.2. Podatke, katerih razkritje bi lahko močno škodilo Družbi, mora stranka kot poslovno skrivnost ohranjati še 5 let po preteku pogodbenega razmerja. V primeru kršitve poslovne skrivnosti je stranka odškodninsko in kazensko odgovorna. Pogodbeni stranki se lahko v pogodbi dogovorita za izjeme od teh določb.
 • 11. Omejitev odgovornosti
  • 11.1. Družba se trudi zagotoviti pravilnost podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. Lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena se lahko spremenijo tako hitro, da Družba ne uspe popraviti podatkov v spletni trgovini. V tem primeru bo Družba kupca obvestila o spremembah in mu omogočila odstop od naročila ali zamenjavo naročenega blaga.
  • 11.2. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti blaga. Družba si prizadeva zagotoviti natančne fotografije prodajnih izdelkov, vendar je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične.
  • 11.3. Družba si pridržuje pravico do začasne onesposobitve dostopa do spletne strani v primerih tehničnih težav ali vzdrževalnih del. V primeru pojavljanja tehničnih težav si Družba pridržuje pravico do preklica vseh naročil, izvedenih v obdobju pojavljanja tehničnih težav. V takih primerih bo Družba nemudoma obvestila stranko o tehničnih težavah ter posredovala navodila glede nadaljnjih postopkov. Stranka mora pred obiskom spletne strani Družbe na lastno odgovornost zagotoviti varnost svojih tehničnih sredstev za dostop do spletne strani in varnost uporabniških imen in gesel na spletni strani.
  • 11.4. Družba si pridržuje pravico, da izjemoma odstopi od izvedbe naročila v primerih, ko naročeni izdelki niso več dobavljivi, če je ugotovljena povečana plačilna rizičnost kupca, če naročilnica ni bila izpolnjena v skladu s splošnimi pogoji ali če je prišlo do očitne napake v ceniku. V vseh takih in podobnih primerih bo stranka o morebitnem odstopu od pogodbe s strani Družbe nemudoma obveščena.
  • 11.5. Družba si pridržuje možnost odstopa od pogodbe, če se ugotovi bistvena zmota v skladu z 46. členom Obligacijskega zakonika. Kot bistvena zmota šteje zmota v bistvenih lastnostih blaga in vse zmote, ki se po običajih v trgovini ali po namenu strank štejejo za bistvene, Družba pa v primeru vednosti ne bi sklenila pogodbe. To vključuje tudi očitne zmote v ceni. 
 • 12. Obravnava pritožb in reševanje sporov
  • 12.1. Za razlago teh prodajnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med Družbo in stranko, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavežeta reševati vse spore na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma pa je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji glede na sedež Družbe.
  • 12.2. Skladno z zakonsko ureditvijo Družba ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
  • 12.3 Ponudnik, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na spletni povezavi: LINK (Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.)
  • 12.4. Družba spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Družba zagotavlja učinkovit in zaupen sistem obravnavanja pritožb. Pritožbo je potrebno poslati na e-poštni naslov info@zdravadostava.si.
  • 12.5. Družba bo stranki v 5 delovnih dneh po prejemu pritožbe potrdila prejem ter obvestila stranko o poteku in trajanju pritožbenega postopka.
 • 1.3. Odstop Družbe od pogodbe
  • 13.1. V primeru kršitve določil pogodbe ali teh splošnih pogojev s strani stranke ima Družba pravico odstopiti od pogodbe brez nadaljnjih obvestil stranki. V takem primeru Družba na transakcijski račun stranke vrne morebitne vplačane zneske.
  • 13.2. Prav tako ima Družba pravico odstopiti od pogodbe v primeru, če stranka, ki ni potrošnik, postane insolventna ali plačilno nesposobna ali če ima blokirana sredstva na poslovnem računu več kot 15 dni, če je uveden ali zgolj predlagan postopek prisilne poravnave ali stečaja.
  • 13.3. Družba ima pravico do odstopa od pogodbe, če stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti, če stranka daje Družbi neresnične podatke, ki otežujejo ali onemogočajo izpolnitev pogodbe in če ne plača svojih obveznosti skladno s pogodbo in temi splošnimi pogoji.
 • 14. Preklic naročila
  • 14.1. Uporabnik lahko prekliče naročilo v roku 2 ur po oddaji naročila po elektronski pošti ali telefonu.
  • 14.2. V elektronskem sporočilu mora Uporabnik obvezno navesti naslednje podatke:
   • V naslovu sporočila: Preklic naročila
   • V vsebini sporočila: ime izdelka, ime in priimek, ter naslov kupca
 • 15. Mnenja, ocene in priporočila
  • 15.1. Mnenja, ocene in priporočila naročnikov so integralni del spletne strani in so namenjena skupnosti uporabnikov.
  • 15.2. Družba omogoča, da mnenje, oceno ali priporočilo napiše katerikoli uporabnik spletne strani, pred dokončno objavo pa jih Družba pregleda. Družba ne bo objavila mnenj oziroma prispevkov, ki so žaljivi, neprimerni ali ki po oceni Družbe ne nudijo koristi drugim uporabnikom in obiskovalcem spletne strani.
  • 15.3. Z oddajo mnenja, ocene ali priporočila se uporabnik izrecno strinja s pogoji uporabe njegovega mnenja ali komentarja in Družbi dovoljuje objavo dela ali celotnega besedila v vseh elektronskih in drugih medijih komunikacije z javnostjo. Družba ima pravico, da vsebino mnenja ali komentarja uporablja časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu Družbe, vključno z objavo v oglasih ali drugih marketinških komunikacijah. Avtor mnenja hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja, ocene in komentarje ter da te pravice ne-ekskluzivno in časovno ter teritorialno neomejeno prenaša na Družbo.

SPLETNA PRODAJA IZDELKOV

 • 16. Registracija uporabnika
  • 16.1. Možnost spletnega nakupa izdelkov imajo osebe, ki uspešno zaključijo postopek registracije na spletni strani Družbe (www.ZdravaDostava.si) in postanejo člani spletne trgovine. Za izvedbo “hitrega nakupa/naročila” ni potrebna predhodna registracija.
  • 16.2. Ob registraciji uporabnika na spletni strani pridobi uporabnik podatke, s katerimi dostopa do spletne trgovine:
   • uporabniško ime, ki je enako e-poštnemu naslovu, ki ga je uporabnik navedel v postopku registracije
   • geslo za dostop
  • 16.3. Če želi uporabnik spremeniti uporabniško ime ali geslo, lahko to stori v razdelku uporabnika na spletni strani.
 • 17. Postopek oddaje naročila
  • 17.1. V razdelku “trgovina” na spletni strani lahko uporabnik s klikom izbere možnost “naroči”. Sistem nato izda obvestilo o uspešnem dodajanju izdelka v košarico željenega blaga. Ko sistem zabeleži dodani izdelek v košarici, lahko uporabnik s klikom na ustrezen gumb izbere bodisi vrnitev na ponudbo trgovine bodisi nadaljuje s plačilnim postopkom.
  • 17.2. Če želi uporabnik odstraniti določen izdelek ali storitev iz nakupovalne košarice, lahko s klikom na rdečo ikono nakupovalnega vozička odstrani željeni izdelek iz košarice oz. z gumbom izprazni košarico odstrani vse artikle v košarici. Če želi uporabnik dodati nove izdelke ali storitve v košarico z ponovitvijo postopka iz prehodnega člena.
  • 17.3. Po potrditvi nakupovalne košarice z izbranimi izdelki in storitvami sistem preusmeri uporabnika na obrazec s podatki kupca oziroma naročnika. Za izvršitev naročila mora uporabnik pravilno izpolniti vsa polja, ki so označena z rdečo zvezdico. Sistem omogoča uporabniku, da se podatki iz obrazca shranijo v uporabnikovem profilu za bodoča naročila.
  • 17.4. Uporabnik lahko izbira med zgoraj navedenimi plačilnimi metodami.
  • 17.5. V primeru, da je uporabnik imetnik promocijske kode ali kupona Družbe, jo lahko uporabi in navede v ustreznem polju pri oddaji naročila.
  • 17.6. Uporabnik lahko navede, da želi prevzeti predmet naročila na poslovnem naslovu Družbe . Če uporabnik želi prevzeti predmet naročila na javnem prevzemnem mestu, je to možno le ob predhodnem dogovoru.
  • 17.7. Pred oddajo naročila lahko uporabnik preveri in po potrebi popravi vse vnesene podatke v zvezi z naročilom, ki mu jih sistem izpiše po uspešni potrditvi vseh predhodnih faz postopka.  Uporabnik naročilo potrdi s klikom na gumb “Izvedi naročilo”, s tem pa se zaveže k izpolnitvi pogodbe in potrdi, da je zavezan k plačilu. V primeru, da je naročilo uspešno oddano, sistem izpiše številko naročila.
  • 17.8. Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku Družbe, stranka pa lahko pridobi kopijo z zahtevo po elektronski pošti na:info@zdravadostava.si.
  • 17.9. Po uspešni oddaji naročila uporabnik prejme na svoj e-poštni naslov potrdilo o prejetju in potrditvi naročila.
  • 17.10. Registrirani uporabnik lahko dostopi do podatkov o vsebini pogodbe in statusu naročila v svojem uporabniškem profilu kadarkoli.
  • 17.11. V namen preveritve navedenih uporabnikovih podatkov in točnosti naročila lahko Družba kontaktira uporabnika na njegovo telefonsko številko.
  • 17.12. Postopek oddaje naročila se za pravne osebe razlikuje zgolj v obvezni navedbi imena pravne osebe in številke za DDV.
 • 18. Dobavni pogoji
  • 18.1. Za naročila (znotraj ozemlja Republike Slovenije) je strošek transportnega pakiranja in dostave 2eur. Za naročila nad 30 eur pa je brezplačen. V primeru prevzema predmeta naročila na sedežu podjetja ali v primeru naročila izdelka v elektronski obliki stroškov transportnega pakiranja in dostave ni.
  • 18.2. Dostavni dnevi se izvajajo trikrat tednsko. V ponedeljek, sredo in soboto. Družba zadržuje pravico, da dostavne dni dodaja oz. ukinja po potrebi.  Naročeno blago, za katerega je bilo naročilo oddano dan pred dostavnim dnevom do 14 ure, bo odposlano najhitreje tistega dostavnega dne oz. na željeni datum, v kolikor so bile uporabljene plačilne metode gotovinskega plačila ob dostavi, aplikacija PayPal ali plačilna kartica. V primeru plačilne metode plačila po predračunu oz. bančnega nakazila bo blago odposlano po prejemu sredstev na bančni račun Družbe. Naročeno blago, za katerega je bilo naročilo oddano na dela prost dan ali praznik, bo odposlano ob prvem naslednjem dostavnem dnevu. Izdelki, pri katerih je na spletni strani izrecno naveden daljši dobavni rok, bodo dostavljeni v slednjem roku.
  • 18.3. V primeru, da Družba zaradi nepredvidljivih razlogov blaga ne more odpremiti v obljubljenem roku, o novem dobavnem roku obvesti stranko preko posredovanih kontaktnih podatkov.
  • 18.4. Družba v nobenem primeru ne odgovarja za nedobavo blaga iz razlogov, na katere nima vpliva. Družba si bo prizadevala storiti vse potrebno, da se dobava blaga opravi čim hitreje in da bo stranka sproti in redno obveščana o morebitnih zamudah dobave s strani dobavitelja.
  • 18.5. V primeru, da stranka ne prejme naročenega blaga v dogovorjenem roku, mora Družbo pozvati na izpolnitev obveznosti in določiti dodatni rok za izpolnitev obveznosti. Če Družba tudi v dodatnem roku ne opravi dobave oziroma izpolni obveznosti, lahko stranka odstopi od sklenjene pogodbe in zahteva vračilo že vplačanih zneskov za nakup blaga.
  • 18.6. Družba ne odgovarja za zamudo ali nedobavo blaga v primeru vojn, izgredov, demonstracij, vladnih intervencij, požara, poplav in drugih naravnih nesreč, uvoznega ali izvoznega embarga ali drugih kakršnihkoli podobnih razlogov ali razlogov višje sile, na katere Družba ne more vplivati.
  • 18.7. Ob vseh zgoraj navedenih razlogih zamude se čas dobave prekine za čas trajanja vpliva omenjenih razmer iz predhodnega člena, po prenehanju vplivov takih razmer pa roki tečejo naprej.
 • 19.Prevzem blaga
  • 19.1. Predmet pogodbe je treba izpolniti v kraju, ki je dogovorjen v pogodbi oziroma ponudbi. Če kraj izpolnitve ni določen v pogodbi ali ponudbi, se Družba in stranka lahko o tem naknadno dogovorita.
 • 20. Naročniško razmerje za poslovne strnanke
  • 20.1. Naročniško razmerje med Družbo in pravno osebo nastane na podlagi Pogodbe o naročniškem razmerju, katere sestavni del so ti splošni pogoji poslovanja in je sklenjena, ko se pogodbeni stranki ustno ali pisno sporazumeta o vrsti naročenega blaga in cene.
  • 20.2.Potek naročniškega razmerja je prilagojen vsaki posamezni stranki in je podrobneje opisan v Pogodbi o naročniškem razmerju.
  • 20.3. Naročniško razmerje se sklepa za obdobje 6 mesecev ali enega leta. Po poteku naročniškega obdobja se naročniško razmerje avtomatsko podaljša za enako časovno obdobje.
  • 20.4. Stranka lahko odpove Pogodbo o naročniškem razmerju z redno dostavo brez navajanja razloga, ki mora biti podana v pisni obliki ter poslana po pošti na naslov Družbe ali po elektronski pošti na elektronski naslov kajetan@zdravadostava.si.
  • 20.5. Naročnik lahko med trajanjem naročniškega razmerja kadarkoli s pisnim obvestilom ponudniku na elektronski naslov, ki je naveden kot sredstvo za komunikacijo, odstopi od naročniške pogodbe. Ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom naročniškega obdobja za katerega je sklenjena naročniška pogodba, je naročnik dolžan ponudniku povrniti vse prejete ugodnosti, ki jih je prejemal na podlagi sklenjene naročniške pogodbe – razlike med rednimi cenami in cenami s popustom. Ponudnik lahko med trajanjem naročniškega razmerja kadarkoli odstopi od naročniške pogodbe s pisnim obvestilom naročniku na elektronski naslov, ki je naveden kot sredstvo za komunikacijo, pri čemer naročniška pogodba preneha veljati naslednji dan od prejema obvestila.
 • 21. Naročniško razmerje za fizične stranke
  • 21.1. Stranka, ki je registrirani uporabnik spletne platforme Družbe: www.zdravadostava.si lahko izrazi željo po ponavljajoči dostavi in tako stopi v naročnjiško razmirje z družbo.
  • 21.2. Stranka oznani svojo željo po ponavljajoči se dostavi z označbo časovnega razmika v katerem bi želela prejemati produkt/e. Izbor časovnega razmika dostav produkta/ov je dostopen med dodajanjem produktov v gajbico. Stranka mora za vstop v naročniško razmerje izbrati opcijo »vsak teden«.
  • 21.3. Stranka, ki ima narejeno ponavljajoče se naročilo im do dva dni pred dostavo, da to naročilo spremnija. Dva dni pred dostavo ob 00:00 uri se naročilo smatra kot oddano in je zavezujoče iz strani naročnika za plačilo in Družbe za izvršitev dostave. Z začetkom dneva pred dostavo se naročilo smatra v procesu priprave.
  • 21.4. Stranka lahko od naročniškega razmerer odstopi kadarkoli, ko izrazi žejo na spletni platformi ali po epošti. Stranka z odstopom od naročnjiškega razmerja ne izgubi obveznosti plačila dostave, ki je v procesu priprave. Naročilo se smatra v procesu priprave dva dni pred dostavo.
  • 21.5. V kolikor je stranka izbrala atomatično bremenitev plačilne (bančne oz. kreditne) kartice se ta bremenitev izvede dva dni pred dostavo s pomočjo spletne palatforme za avtomatično bremenitev.
  • 21.6. V kolikor se je stranka ob predhodnem dogovoru z družbo, dogovorila o plačevanju z nakazilom na TRR, preko zbirnega mesečnega računa bo račun prejela do 8. ga za pretekli mesec. Stranka mora najkasneje v roku 14 dni po prejemu računa izvesti plačilo.
 • 22. Kuponi in promocijske kode
  • 22.1. Kupon Družbe ima naravo darilne kartice, Družba pa jo kupcu kupona pošlje v fizični ali elektronski obliki. Vsak kupon je označen z edinstveno serijsko številko, Družba kot izdajateljica kupona pa je dolžna slednjega sprejeti kot plačilno sredstvo v okviru svoje spletne trgovine.
  • 22.2. Kupon je mogoče kupiti pod enakimi pogoji, opisanimi v poglavju “postopek oddaje naročila”. V primeru, da uporabnik želi pridobiti kupon nemudoma, lahko piše na e-naslov info@zdravadostava.si.
  • 22.3. Kupon je vnovčljiv v roku 6 mesecev po datumu njegove izdaje, razen v primerih, ko je na kuponu izrecno naveden drugačen rok vnovčljivosti. Kupon je vnovčljiv samo v celoti, vrednost naročila pa mora biti višja ali enaka vrednosti kupona. V primeru, da je vrednost naročila višja od vrednosti kupona, mora uporabnik doplačati razliko do polne vrednosti naročila.
  • 22.4. Zamenjava kupona za denarna sredstva ni mogoča.
  • 22.5. Uporaba kupona je mogoča v postopku oddaje naročila na spletni strani. Po izpolnitvi ostalih pogojev za oddaje naročila lahko uporabnik v polju za kupone navede edinstveno dvanajst mestno serijsko številko kupona ter potrdi s klikom na gumb “potrdi kupon”. Vrednost kupona sistem avtomatično odšteje od vrednosti naročila, ki ga uporabnik želi oddati.
  • 22.6. V okviru posameznega postopka oddaje naročila je mogoče uporabiti več kuponov in največ eno promocijsko kodo.
  • 22.7. Promocijska koda Družbe omogoča številne ugodnosti pri nakupovanju v okviru spletne trgovine (manjša darila ob nakupu, popusti, ipd.). Promocijska koda se lahko nahaja v raznih oglasih, e-poštnih sporočilih Družbe in na drugih medijskih nosilcih.
  • 22.8. Uporabljivost promocijske kode je časovno omejena; koda se lahko uporabi zgolj znotraj časovnega obdobja, določenega za posamezno kodo.
  • 22.9. Uporabnik lahko kodo navede in potrdi v polju za promocijske kode v postopku oddaje naročila. Ko je koda uspešno potrjena, se iz nje izvirajoča vrednost popusta (v primeru, da promocijska koda omogoča popust) avtomatično odšteje od vrednosti naročila, uporabnik pa mora doplačati razliko do celotne vrednosti naročila.
  • 22.10 V okviru enega postopka oddaje naročila je lahko uporabljena zgolj ena promocijska koda naenkrat.
 • 23. Pravica stranke do odstopa. od pogodbe
  • 23.1. Potrošnik nima pravice do odstopa od naročila in zanj ne veljajo določbe o 14 dnevnem odpovednem roku kot je to določeno v 1. odstavku 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov v primerih, določenih v 5. odstavku 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov, za pogodbe:
   • o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;
   • o dobavi alkoholnih pijač, katerih cena je dogovorjena ob sklenitvi prodajne pogodbe in ki se lahko dostavijo po 30 dneh, njihova dejanska vrednost pa je odvisna od nihanj na trgu, na katera podjetje nima vpliva;
  • 23.2. Pravna oseba, ki je stopila v razmerje z družbo na podlagi podpisa naročniške pogodbe, mora željo po odstopu od nje sporočiti na e-naslov prodajalca kajetan@zdravadostava.si ali na telefonsko številko 040-642-504, oziroma s pomočjo obrazca v prilogi k tem splošnim pogojem poslovanja. Voljo za odstop od pogodbe mora stranka navesti jasno in nedvoumno, vendar pa ji ni potrebno navesti razloga za svoj odstop. Če se stranka odloči za uporabo izpolnitve obrazca za odstop, Družba stranki po elektronski pošti nemudoma pošlje potrdilo o prejemu takšnega odstopnega obrazca na trajnem nosilcu podatkov.
  • 23.3. Stranka odgovarja samo za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave in lastnosti blaga.
  • 23.4. Če stranka odstopi od pogodbe mu družba brez nepotrebnega odlašanja vrne prejeta plačila z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.
  • 23.5. Družba vrne kupnino in vsa ostala plačila do prejetja vrnjenega blaga.
  • 23.6 V primeru, da je nastala fizična poškodba na blagu, da se količina ne ujema ali da obstaja kakršnokoli neskladje s prvotno odposlanim blagom je stranka dolžna poravnati nastalo škodo.
  • 23.7. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga. Blago mora potrošnik vrniti prodajalcu ob prevzemu naročila. Priporočamo, da nas pred vračilom obvestite na elektronski naslov ali nas pokličite na telefonsko številko, da se dogovorimo o najboljšem načinu vračila. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.
  • 23.8. V primeru, da je bil za plačilo naročila (ali za del vrednosti naročila) uporabljen kupon, se v primeru odstopa od pogodbe potrošniku vrne kupon v enaki vrednosti, kot jo je imel kupon ob oddaji naročila.
  • 23.9. V primeru, da je bila pri oddaji naročila uporabljena promocijska koda za popust, se potrošniku v primeru odstopa od pogodbe vrne popust v obliki nove promocijske kode.
 • 24. Odgovornost za stvarne in pravne napake
  • 24.1. Družba odgovarja za stvarne napake, ki jih je blago imelo takrat, ko je nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja prešla na stranko. Ta trenutek praviloma nastane s prevzemom blaga.
  • 24.2 Napaka je stvarna:
   • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
   • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
   • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
   • če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
  • 24.3. Stranka je dolžna nemudoma oz. takoj, ko je mogoče, pregledati predmet pogodbe, ugotoviti morebitne napake in jih zabeležiti. V nasprotnem primeru Družba ne upošteva stvarnih napak, ki niso skrite in so bile znane ali bi morale biti znane ob pregledu predmeta pogodbe.
  • 24.4. Stranka je dolžna o očitnih stvarnih napakah obvestiti Družbo nemudoma oziroma najkasneje v osmih dneh po dolžnem pregledu, o skritih stvarnih napakah pa nemudoma oziroma najkasneje v osmih dneh po odkritju, v nasprotnem primeru ni upravičena do odprave stvarne napake.
  • 24.5. Potrošnik je dolžan Družbo o stvarni napaki obvestiti v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila stvarna napaka odkrita.
  • 24.6. Družba odgovarja za stvarne napake, ki se pokažejo v roku šestih mesecev od izročitve blaga, v primeru potrošniških pogodb pa v roku dveh let od dneva izročitve blaga oziroma v roku enega leta od izročitve pri prodaji rabljenega blaga. Družba jamči, da na predmetu pogodbe tretja oseba nima lastninske ali avtorske pravice ali pravice industrijske lastnine, ki bi izključevala, zmanjševala ali omejevala pravice stranke, oziroma jamči, da ima te pravice urejene s svojimi pogodbenimi partnerji.
  • 24.7. Po obvestitvi Družbe o stvarni napaki mora Potrošnik Družbi omogočiti pregled blaga in v obvestilu o stvarni napaki natančneje opisati napako.
  • 24.8. Neznatnih stvarnih napak Družba ne upošteva.
  • 24.9. Če Družba ugotovi obstoj stvarne napake skladno s pravočasnim in pravilnim obvestilom potrošnika, ima potrošnik v zvezi z blagom pravico, da od Družbe zahteva:
   • odpravo napake ali
   • vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
   • zamenjavo blaga z napako z novim brezhibnim blagom ali
   • vrnitev plačanega zneska.
  • 24.10. V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka.

IZJAVA STRANKE O ODSTOPU OD POGODBE O NAROČNIŠKEM RAZMERJU

Zeleni Hit d.o.o.

Savlje 90A

5769060000

Obveščam vas, da odstopam od pogodbe o naročniškem razmerju za nakup blaga (ustrezno obkroži oz. dopolni):

a) specifikacija blaga: ______________________________________________________________________________

b) ki izhaja iz priloženega dokumenta (naročilnica, račun, prevzemnica)

na podlagi naročila z dne ______________ v skupnem znesku __________________; blago sem nazadnje prejel/a dne _______________.

Ime in priimek stranke _______________________________________________________________________

Naslov potrošnika/potrošnice:__________________________________________________

Telefonska številka, e-naslov potrošnika/potrošnice (neobvezno): ______________________________

V _________________, dne ___________________

Podpis potrošnika (samo, če se obrazec oddaja v fizični obliki)

______________________________