Splošne določbe 

 

Organizator nagradne igre »ŽAN x ZDRAVA DOSTAVA« (v nadaljevanju nagradna igra) je DG69, Drenov Grič 69, 1360 Vrhnika (v nadaljevanju: organizator). 

Nagradna igra poteka od torka, 9. 6. 2020 od 18.00 do petka 12. 6. 2020 do 20.00 na družbenem omrežju Instagram, pri čemer lastnik, družba Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA, oz. njene podružnice ni njen pokrovitelj, niti ni na kakršenkoli način povezana z družbo Facebook Inc. 

Namen nagradne igre je pridobivanje odgovorov sledilcev na Instagram strani @zan_milosavljevic ter pridobivanje novih sledilcev na Instagram strani @zan_milosavljevic ter @zdravadostava.si. Pojem "sledilec" v vseh sklonih in številih v okviru teh Pogojev pomeni uporabnika Instagrama, ki je na Instagram straneh @zan_milosavljevic in @zdravadostava.si strani kliknil na gumb “follow”. 

Pogoji za sodelovanje v nagradni igri 

 

V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja Instagram, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje: 

 • so sledilci profila @zan_milosavljevic na naslovu https://www.instagram.com/zan_milosavljevic/ ter profila @zdravadostava.si na strani https://www.instagram.com/zdravadostava.si/
 • so starejši od 15 let, pri čemer morajo nagrajenci stari med 15 in 18 let ob prevzemu nagrade priložiti dovoljenje za sodelovanje v nagradni igri, podpisano s strani staršev oziroma skrbnikov; 
 • bivajo na enem od območij, kamor dostavlja Zdrava Dostava ali pa se strinjajo, da v nasprotnem primeru nagrado na lastne stroške osebno prevzamejo na naslovu Vrtača 11, 1000 Ljubljana; 
 • sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Instagram. 

Mladoletne osebe v nagradni igri lahko sodelujejo le s soglasjem oz. odobritvijo staršev oz. skrbnikov.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju DG69, d.o.o. ali povezanih podjetij, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s temi Pravili nagradne igre (v nadaljevanju: pravila), ki so objavljeni na spletni strani https://zdravadostava.si/ in se nahajajo v fizični obliki na vpogled v pisarnah blagovne znamke Zdrava dostava, na naslovu Vrtača 11, 1000 Ljubljana. 

 

Način sodelovanja 

   

  Uporabnik Facebooka, v komentarju objave z naslovom »ŽAN x ZDRAVA DOSTAVA«, ki jo bo Žan Milosavljevič na svojem Instagram profilu objavil 9. 6. 2020 ob 18.00, v komentar pod objavo označi tri osebe in našteje tri najljubše artikle iz spletne trgovine Zdrava Dostava, ki se nahaja na naslovu https://zdravadostava.si/collections/frontpage

  Uporabnik, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora organizatorju dovoliti dostop do svojih osebnih podatkov (ime, priimek, e-naslov). V nagradni igri lahko vsak udeleženec sodeluje z več komentarji, v kolikor v vsakem omeni druge tri osebe. Organizator si pridržuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, izloči iz sodelovanja v nagradni igri. 

  V nagradni igri bo podeljen en zabojček s poljubno vsebino iz spletne trgovine Zdrava Dostava v vrednosti 30 EUR. Ob žrebanju nagrajencev bo organizator dne 12. 6. 2020 pripravil končni seznam vseh udeležencev, ki so izpolnili pogoj za sodelovanje v nagradni igri, iz katerega bo izžreban en nagrajenec nagradne igre. Žrebanje, ki bo izvedeno elektronsko, bo potekalo dne 13. 6. 2020 na naslovu Vrtača 11, 1000 Ljubljana v prisotnosti dvočlanske komisije. 


  Nagrada in prevzem nagrade 

   

  Organizator bo enemu nagrajencu podelil zabojček s poljubno vsebino iz spletne trgovine Zdrava Dostava v vrednosti 30 EUR. 

  Nagrajenec bo o nagradi obveščen z objavo na Storyju na profilu @zan_milosavljevic ter v zasebnem sporočilu (direct message) s strani profila @zdravadostava.si. Nagrajenec bo moral organizatorju v roku 1 dne od objave in obvestila v odgovoru na zasebno sporočilo posredovati osebne podatke (ime in priimek, naslov). Nagrado bo organizator nagrajencu dostavil na dom v roku 10 dni po prejemu podatkov za dostavo nagrade ter po predhodnem dogovoru o datumu dostave. Če nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do tega nagrajenca. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne. 

  Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, če: 

  • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade; 
  • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil);
  • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre. 

  S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek na spletnem mestu https://zdravadostava.si/

  Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršenkoli drug namen. Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade je mogoče prenesti na tretjo osebo. 

   

  Odgovornosti organizatorja 

   

  Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 

  • nedelovanje Instagram strani @zan_milosavljevic ter @zdravadostava.si in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje; 
  • nedelovanje Instagram strani @zan_milosavljevic ter @zdravadostava.si, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve; 
  • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju.

  Plačilo dohodnine 

   

  Vrednost nagrade ne predstavlja doseženega dohodka (davčne osnove) v skladu z Zakonom o dohodnini, zato organizator nagradne igre ni dolžan plačati akontacije dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25%. Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr. plačilo dohodnine nad akontacijo) so breme nagrajenca. 

   

  Varovanje osebnih podatkov 


  Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da organizator od omrežja Instagram pridobi in za namen izvedbe nagradne igre in objave seznama nagrajencev obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel v svojem Instagram profilu (ime in priimek, e-naslov, ipd.). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov (s spremembami in dopolnitvami). 

  Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za 

  prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov: info@zdravadostava.si. Posameznik dovoli organizatorju obdelavo v skladu s Pogoji 

  varovanja osebnih podatkov, ki so na voljo na spletni strani https://zdravadostava.si/ in vsebujejo podrobnejši opis postopkov in pravic, ki jih ima udeleženec. Za vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov se uporabnik lahko obrne na info@zdravadostava.si ali po pošti, na naslov Zdrava dostava, Vrtača 11, 1000 Ljubljana. 

   

  Končne določbe 


  Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Instargram strani Zdrava dostava. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov: info@zdravadostava.si. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 


  Ljubljana, 8. 6. 2020